Geboorte

 

Dienst bugerlijke stand

Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel
E-mailadres: burgstand@vorst.brussels
Tel: 02 370 22 52


De vader of de co-ouder, en de moeder, of één van hen, doen aangifte van de geboorte bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats binnen de vijftien dagen volgend op de geboorte.

Omwille van de huidige gezondheidscrisis ontvangt de dienst Burgerlijke Stand uitsluitend op afspraak en alleen voor alle vragen met betrekking tot de geboorte.

Hoe kan u een afspraak maken?
 

 

Op de dag van uw afspraak, dient u zich minstens 5 minuten voor het tijdstip van uw afspraak aan te melden bij het onthaal van het gebouw, met de bevestiging van uw gemaakte afspraak (in afgedrukte versie of op uw smartphone).
Een gemeentelijk personeelslid zal u aangeven naar welk loket u zich mag begeven.

Bij laattijdige aankomst verliest u uw beurt en moet u opnieuw een andere afspraak maken.

Indien u verhinderd bent, gelieve te telefoneren naar de dienst Burgerlijke Stand om uw afspraak te annuleren.


Voor te leggen documenten

  • Document bezorgd door de geneesheer of de vroedvrouw (model 1),
  • De identiteitskaart of het paspoort van de aangever(s),
  • Het trouwboekje voor gehuwde ouders,
  • In voorkomend geval, de akte van prenatale erkenning voor niet-gehuwde ouders,
  •  …


Deze lijst is niet exhaustief. Ze hangt af van de bijzondere situatie van de aangever(s).

Uitgereikte documenten

  • Het attest om de geboortepremie te krijgen (conform de wetgevingen op de gezinsbijslag)
  • Het attest om de zwangerschaps- en/of moederschapsuitkering te krijgen (in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • Het formulier voor de inenting tegen poliomyelitis


De uittreksels uit de geboorteakte kunnen worden bekomen via Irisbox.

Naam en voornamen van het kind

De ouders kunnen aan hun kind de naam van de vader/ van de co-ouder, de naam van de moeder of een combinatie van de twee namen geven, in de volgorde die ze wensen.
De naam wordt gekozen op het ogenblik van de geboorteaangifte.
De naamkeuze geldt voor alle andere gemeenschappelijke kinderen die later worden geboren.
Deze keuze is onherroepelijk.

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan in de geboorteakte geen voornamen aanvaarden die aanleiding kunnen geven tot verwarring of het belang van het kind of van derden kunnen schaden.

Indien het kind een buitenlandse nationaliteit heeft, worden zijn naam en voornamen bepaald door het recht van zijn nationaliteit.
 

Erkenning van vaderschap of van co-ouderschap:
Naar de rubriek "Erkenning van een kind"
Afdrukken