Balans van het parkeerplan

Interpellatie van mevrouw Isabelle GELAS, fractieleider van de MR, gericht aan de heer Jean-Claude Englebert, Schepen van parkeerbeleid en mobiliteit

 

1. Nu het parkeerplan reeds meer dan een jaar in voege is, is het tijd een balans ervan op te maken. Maar voordat we deze balans maken en er enkele besluiten uit trekken, is het interessant de leden van de Raad enkele cijfers mee te delen:

 • Aantal parkeermeters aanwezig op het grondgebied?
 • Jaarlijkse omzet van de parkeermeters?
 • Kostprijs van het beheer van de parkeermeters: onderhoud, vervanging, kosten van het ophalen van het geld
 • Aantal controleurs en salariskosten?
 • Aantal bewonerskaarten, aantal abonnementskaarten en jaarlijkse opbrengst van deze kaarten?
 • Jaarlijks bedrag van de parkeerbiljetten en bedrag van de niet-betaalde parkeerbiljetten?
 • Kosten van de briefwisseling verbonden aan de aflevering van de biljetten en aanmaningen?
 • Andere kosten waarvan de College meent dat het nuttig is ons deze mede te delen?
 • Evolutie van het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg in de loop van de afgelopen tien jaar?

2. Wat zijn de besluiten die het College trekt na analyse van deze cijfers, wat betreft de efficiëntie van de parkeerreglementering inzake:

 • mobiliteit;
 • rentabiliteit.

3. Is het College van plan het reeds eerder aangenomen GPAP te wijzigen ?
4. Wat het parkeren betreft, is het evident dat ik, ook al ken ik de exacte cijfers niet, weet dat u een vermindering van het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg tevoorschijn zal halen.
Tenzij u me het bewijs levert van het tegendeel, lijkt het me vanzelfsprekend dat deze parkeerplaatsen niet werden vervangen door parkeerplaatsen buiten de openbare weg.
Parallel aan dit beleid van vermindering van het aantal parkeerplaatsen, zien we het aantal rijstroken
steeds verminderen.
Het lijkt, wat dat betreft, interessant een kaart op te stellen waarop de volgende wijzigingen worden geïnventariseerd: het aantal verdwenen parkeerplaatsen (en waardoor of ten voordele waarvan deze vervangen zijn), het aantal versmalde rijwegen (overgang van twee naar één rijstrook). Beschikt het College over een dergelijk instrument?
Hoewel ik kan begrijpen dat men ervoor kiest de zwakke weggebruiker te beschermen, alternatieve vervoerswijzen aan te moedigen en het risico op ongevallen te beperken, begrijp ik niet welk voordeel men wenst te behalen door de tijd die men doorbrengt in files en bij het zoeken naar een parkeerplaats te vermenigvuldigen en het autoverkeer, vooral tijdens de spitsuren, nog verder op te stoppen.
Kortom: ik had graag geweten welk beleid het College voert inzake parkeren en mobiliteit. Wat zijn de
vastgestelde doelstellingen en welke middelen worden ingezet om deze te behalen?

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

De heer Hacken sluit aan bij de interpellatie van mevrouw Gelas en vat samen :
1. Is het parkeerplan rendabel ?
2. Kunnen we een vermindering van het aantal wagens vaststellen?
Hij wil ook weten of men een wijziging van het plan in overweging neemt.
 

De heer Englebert geeft de cijfers en belooft om het document met de cijfers over te maken. Globaal gezien is het gemeentelijk parkeerplan positief . Hij bevestigt dat het voornaamste objectief van het college niet het innen van geld is. De inkomsten zijn positief, maar minder dan begroot. Hij zegt dat het vandaag niet mogelijk is om te antwoorden op de vraag of het aantal voertuigen is verminderd. Dit zal mogelijk zijn wanneer we de resultaten kennen van de studie van het studiebureau dat door het gewestelijk Parkeeragenstschap is aangeduid. Hij bevestigt dat er geen politiek is om het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg te verminderen, maar wanneer de wegen worden heraangelegd, verwijderd men de onwettelijke parkeerplaatsen, gebeurt het dat er plaatsen verdwijnen door het planten van bomen of door voetpadverbredingen die de oversteekplaatsen voor voetgangers verkleinen. Men stelt vast dat het aantal lang parkerende voertuigen vermindert. Men kan vandaag nog niet zeggen of we het parkeerplan zullen wijzigen, dit zal ook van de resultaten van de studie afhangen. Men tracht het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg globaal gezien niet te verminderen, of lichtjes in aantal te doen toenemen.

Mevrouw Gelas zegt dat het interessant zou zijn om de echte rotatie van de voertuigen te kennen,
en dit vooral in de rode zones, dit om te kunnen bepalen wat men met het parkeerplan gaat doen,
om te kunnen zeggen tot wat het plan dient.

Afdrukken